Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Znajdź pracę

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2010-09-30 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 września 2010 r. dobiega końca realizacja projektu „Znajdź pracę". Uczestnicy i uczestniczki szkolenia wzięli ...

więcej +

aktualnosci2010-09-24 | Rezultaty projektu "Znajdź pracę" - szkolenie "Kadry i płace z obsługą programu Symfonia"

 Przedstawiamy Państwu osiągnięte rezultaty projektu „Znajdź pracę” dotyczące szkolenia "Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” Projekt "Znajdź pracę" jest współfinansowany ...

więcej +

aktualnosci2010-09-24 | Zakończenie usług w projekcie "Znajdź pracę"

   Informujemy, że zakończyły się już usługi w ramach projektu „Znajdź pracę”. W projekcie wzięły udział trzy 15-osobowe grupy szkoleniowe. ...

więcej +

aktualnosci2010-09-14 | Zakończenie Indywidualnego Pośrednictwa Pracy przez uczestników szkolenia „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”

     Informujemy,  iż 10 września 2010 roku  zakończyły się zajęcia Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla uczestników szkolenia „Kadry i płace z ...

więcej +

aktualnosci2010-09-09 | Rozpoczęcie Indywidualnego Pośrednictwa Pracy przez III grupę szkoleniową uczestników projektu „Znajdź pracę”

    W dniu 06.09.2010 r. rozpoczęły się zajęcia Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla III grupy szkoleniowej - „Kadry i płace z ...

więcej +

aktualnosci2010-09-06 | Zakończenie szkolenia „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” w ramach projektu „Znajdź pracę”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.09.2010 r. (piątek) zakończyło się szkolenie dla III grupy uczestników projektu „Znajdź pracę” - „Kadry ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Rekrutacja

 Udział w projekcie mogą wziąć osoby:

 • dorosłe (powyżej 18 roku życia),
 • pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy,
 • zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
 • zainteresowane podnoszeniem i uzupełnianiem swoich kwalifikacji zawodowych, lepszym poznaniem regionalnego rynku pracy oraz sposobów poszukiwania pracy.

 Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety (do momentu zrekrutowania co najmniej 30 uczestniczek),
 • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich,
 • osoby niepełnosprawne.

Kryteria wstępne dla poszczególnych szkoleń:

 • wykształcenie minimum średnie oraz podstawowa znajomość obsługi komputera (badana testem) dla szkolenia „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych”,
 • wykształcenie minimum średnie dla szkolenia „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia””,
 • wykształcenie minimum zawodowe dla szkolenia „Sprzedaż z obsługą komputera”.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły i otwarty - zgodnie z zasadą równych szans do momentu zrekrutowania min. 3 grup 15 osobowych.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych:

 • min. 30 kobiet (min 10 do każdej z grup),
 • min. 5 osób powyżej 45 r.ż. (min. 2 do grupy I i II oraz min. 1 do gr. III),
 • min.12 osób zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (min. 4 do każdej z grup),
 • min. 32 osoby zamieszkujące powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, m. Radom, makowski (min. 11 do gr. I i II oraz min. 10 do gr. III),

Utworzone zostaną Listy Podstawowe oraz Listy Rezerwowe. Osoby z List Rezerwowych będą mogły stać się uczestnikami projektu do momentu zrealizowania 20% zajęć szkoleniowych w ramach danej grupy.

Warunkiem udziału w Projekcie jest:

 • złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego, kompletnego i podpisanego zgłoszenia,
 • przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz wypełnienie w biurze projektu testu potwierdzającego znajomość obsługi komputera.

Kompletne zgłoszenie obejmuje:

 • Podpisany Regulamin udziału w projekcie,
 • Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy,
 • Podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Podpisane Oświadczenie o spełnianiu rekrutacyjnych kryteriów kwalifikowalności określonych w Regulaminie udziału w projekcie,
 • Kserokopię dowodu osobistego,
 • Kserokopię stosownego świadectwa szkolnego dokumentującego wykształcenie kandydata na poziomie co najmniej zawodowym lub co najmniej średnim (w zależności od wybranego szkolenia),
 • Dokument poświadczający posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo, w tym zarejestrowanej lub niezarejestrowanej jako bezrobotna, np. Zaświadczenie dokumentujące zarejestrowanie kandydata w Urzędzie Pracy.
 • Kserokopię orzeczenia lekarskiego dokumentującego posiadanie przez kandydata statusu osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).

Prosimy wszystkie dokumenty wypełniać wielkimi literami!

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenia można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu w Radomiu, przy ul. Stefana Żeromskiego 94 (IV Piętro, lokal 412) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”; ul. Stefana Żeromskiego 94; 26-600 Radom.
 • Zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy złożą kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty wezmą udział w teście potwierdzającym znajomość obsługi komputera.

Osoby, osobiście składające zgłoszenia w Biurze Projektu będą rozwiązywać test bezpośrednio w Biurze, po sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów.

Osoby zgłaszające się pocztą tradycyjną będą telefonicznie lub pisemnie (e-mail) umawiane na test.

Ocena testu ma postać zero – jedynkową, tzn. wynik oceny jest:

 • pozytywny - kandydat spełnia minimalne wymagania

lub

 • negatywny - kandydat nie spełnia minimalnych wymagań.

Aby przejść do kolejnego etapu rekrutacji, to jest do ostatecznej kwalifikacji dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną, kandydat musi otrzymać pozytywną ocenę z testu potwierdzającego znajomość obsługi komputera.

Komisja będzie brać pod uwagę:

 • kryteria formalne,
 • kryteria pierwszeństwa,
 • datę złożenia kompletnych i poprawnych dokumentów rekrutacyjnych.

Lista Podstawowa i Rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu oraz będzie dostępna do wglądu w Biurze Projektu.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu, na stronie internetowej www.ffi.org.pl oraz podczas spotkań informacyjnych.

Wszelkie informacji udzielamy pod numerami telefonów:

 • 48 3703508 oraz 519 310 560
Wyniki rekrutacji:
Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +