Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Staż krokiem do pracy

woj.: świętokrzyskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-02-27 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „Staż krokiem do pracy”. W projekcie uczestniczyło 40 niepracujących uczestników ...

więcej +

aktualnosci2015-02-10 | Zakończenie udziału w projekcie przez uczestników/czki z grupy III oraz grupy IV

Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2015 r. 10 uczestników/czek z gr. III obejmującej szkolenie „Organizacja usług kateringowych” oraz 10 ...

więcej +

aktualnosci2015-02-02 | Zakończenie staży przez uczestników i uczestniczki z grupy III oraz IV.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2015 r. dobiegła końca realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Staż krokiem do ...

więcej +

aktualnosci2015-01-23 | Kontynuacja staży przez uczestników i uczestniczki z gr III oraz IV.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 31 stycznia 2015 r. zakończy się realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”. ...

więcej +

aktualnosci2015-01-16 | Zakończenie dodatkowej usługi z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy.

Informujemy, iż w ramach projektu „Staż krokiem do pracy” zakończyła się usługa z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestniczek z ...

więcej +

aktualnosci2015-01-08 | Ostatnie usługi z pośrednictwa pracy w projekcie „Staż krokiem do pracy”

Informujemy, iż 10 stycznia 2015 r. (sobota) odbędą się ostatnie zajęcia z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy. Uczestniczkom usługi życzymy podjęcia ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU "STAŻ KROKIEM DO PRACY" ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • w wieku do 25 roku życia, (tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 15 lat (od dnia 15 urodzin) i jednocześnie nie mają ukończonych 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin),
 • pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz osoby niezarejestrowane(tj. nieaktywne zawodowo). W związku z faktem zagwarantowania we wniosku o dofinansowanie 34 miejsc dla osób bezrobotnych oraz zakwalifikowaniem do dwóch pierwszych grup w projekcie 6 osób nieaktywnych zawodowo, wstrzymuje się rekrutację osób nieaktywnych zawodowo,
 • zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach powiatu ostrowieckiego lub opatowskiego woj. świętokrzyskiego,
 • zdolne i gotowe do odbycia 5-miesięcznego stażu/praktyki w wymiarze 8 godzin dziennie.

Udział jednej osoby w całym cyklu projektu będzie wynosił ok. 8 m-cy.

Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety (do momentu zrekrutowania 20 pań)

Kryteria wstępne dla poszczególnych szkoleń:

 • wykształcenie minimum zawodowe dla szkolenia „Organizacja usług kateringowych” i minimum średnie dla pozostałych szkoleń,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera w przypadku szkolenia „Kadry i płace z obsługą Symfonii,
 • średnia znajomość obsługi komputera dla szkolenia „Grafika komputerowa”.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty z zachowaniem zasady równych szans oraz kryterium pierwszeństwa kobiet przed mężczyznami.

Warunkiem udziału w Projekcie jest:

 • złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionej, kompletnej i podpisanej dokumentacji zgłoszeniowej,
 • zgłoszenia do grupy I i II będą przyjmowane w okresie listopad-grudzień 2013 r.,
 • zgłoszenia do grupy III i IV będą przyjmowane w okresie kwiecień-maj 2014 r.

Kompletne zgłoszenie obejmuje:

 • Regulamin udziału w Projekcie,
 • Formularz Zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu ostrowieckiego lub opatowskiego województwa świętokrzyskiego,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (w przypadku osób bezrobotnych), z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem złożenia przez kandydata/kę dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu,
 • Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (w przypadku osób nieaktywnych zawodowo),
 • Oświadczenie o spełnianiu rekrutacyjnych kryteriów kwalifikowalności określonych w Regulaminie udziału w projekcie,
 • Dokument potwierdzający wymagany poziom wykształcenia – np. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa szkolnego.
 • Wypełniony w biurze lub poprzez wywiad telefoniczny test z obsługi komputera (w przypadku szkoleń: „Grafika komputerowa” i „Kadry i płace z obsługą Symfonii”).

 

Zgłoszenia można składać:

 • do grupy I i II – listopad-grudzień 2013 r.
 • do grupy III i IV – kwiecień-maj 2014 r.
 • osobiście w Biurze Projektu w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  przy ul. Sandomierskiej 26 a (pokój nr 8, II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,
 • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”;
  ul. Sandomierska 26 a (pokój nr 8, II piętro), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decydować będzie data wpływu do Biura Projektu).
 • zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną (e-mailem/faksem) nie będą rozpatrywane.

W przypadku szkoleń „Grafika komputerowa” i „Kadry i płace z obsługą Symfonii” kandydaci/tki, którzy złożą kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty, wezmą udział w teście potwierdzającym znajomość obsługi komputera.

Osoby składające zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Projektu będą rozwiązywać test na miejscu w Biurze, po sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów.

Ocena testu ma postać zero – jedynkową, tzn. wynik oceny jest:

 • pozytywny - kandydat spełnia minimalne wymagania

lub

 • negatywny - kandydat nie spełnia minimalnych wymagań.

Aby przejść do kolejnego etapu rekrutacji, to jest do ostatecznej kwalifikacji dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną, kandydat musi otrzymać pozytywną ocenę z testu potwierdzającego znajomość obsługi komputera.

Komisja Rekrutacyjna będzie brać pod uwagę:

 • kryteria formalne,
 • kryterium pierwszeństwa,
 • datę złożenia kompletnych i poprawnych dokumentów rekrutacyjnych.

Lista Podstawowa i Rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie będzie dostępna do wglądu w Biurze Projektu oraz na stronie projektu. Kandydaci/tki wpisani/e na Listę Podstawową lub Rezerwową zostaną poinformowani/e o tym fakcie telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu, na stronie internetowej www.ffi.org.pl oraz podczas spotkań informacyjnych.

 

WYNIKI KOMISJI REKRUTACYJNEJ OBRADUJĄCEJ W DNIU 8 STYCZNIA 2014 R.:

 

Lista podstawowa oraz lista rezerwowa dla grupy I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa”

 

  

Lista podstawowa oraz lista rezerwowa dla grupy II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii

 

 

WYNIKI KOMISJI REKRUTACYJNEJ OBRADUJĄCEJ W DNIU 4 CZERWCA 2014 R.:

 

LISTA PODSTAWOWA I LISTA REZERWOWA DLA GRUPY III OBEJMUJĄCEJ SZKOLENIE "ORGANIZACJA USŁUG KATERINGOWYCH".

 

LISTA PODSTAWOWA I LISTA REZERWOWA DLA GRUPY IV OBEJMUJĄCEJ SZKOLENIE "HANDEL I OBSŁUGA KLIENTA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM".

 

 


 

Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPatronat medialny:

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +