Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Kompetentni 2.1.1

woj.: ponadregionalne

Menu:

Patronat:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2013-01-28 | Rezultaty szkolenia „Komunikacja i negocjacje” w Lublinie

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Kompetentni" dotyczące uczestników szkolenia, które odbyło się w styczniu w Lublinie pt.: „Komunikacja i ...

więcej +

aktualnosci2013-01-23 | Zakończenie szkolenia "Komunikacja i negocjacje" w Lublinie

Informujemy, iż w dniach 18 - 20 stycznia 2013 r. w Lublinie odbywało się szkolenie: „Komunikacja i negocjacje". Wszyscy uczestnicy ...

więcej +

aktualnosci2013-01-08 | Bezpłatne szkolenie menedżerskie „Komunikacja i negocjacje"

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie menedżerskie: „Komunikacja i negocjacje”, które odbędzie się w Lublinie w weekend 18-20 stycznia ...

więcej +

aktualnosci2012-12-27 | Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Komunikacja i negocjacje” w Lublinie

Szanowni Państwo, W terminie 18-20 stycznia 2013 r. w Lublinie odbędzie się szkolenie „Komunikacja i negocjacje” prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę ...

więcej +

aktualnosci2012-12-17 | Zakończenie szkolenia „Motywowanie pracowników"

 Informujemy, iż w dniach 14 - 16 grudnia 2012 r. w Lublinie odbywało się szkolenie: „Motywowanie pracowników". Wszyscy uczestnicy i ...

więcej +

aktualnosci2012-12-14 | Rezultaty szkolenia „Organizacja pracy własnej….” w Lublinie

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Kompetentni" dotyczące uczestników i uczestniczki szkolenia, które odbyło na przełomie listopada i grudnia w ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Rekrutacja


Projekt skierowany jest do 200 osób spełniających łącznie niżej wymienione kryteria:

 • mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,) lub pracowników u nich zatrudnionych oddelegowanych na szkolenie przez pracodawcę,
 • posiadających wykształcenie techniczne średnie lub wyższe,
 • pracujących na terenie jednego z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego lub łódzkiego.

Wśród ogółu uczestników:

 • 100% będą stanowili mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy lub pracownicy u nich zatrudnieni.
 • co najmniej 40 % (min. 80 osób) będą stanowić uczestnicy w wieku powyżej 45 roku życia.

Przez wykształcenie o profilu technicznym należy rozumieć wykształcenie w jednym z kierunków wymienionych w Uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r.:

 • architektura i urbanistyka;
 • automatyka i robotyka;
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna;
 • biotechnologia;
 • budowa i eksploatacja maszyn;
 • budownictwo;
 • elektronika;
 • elektrotechnika;
 • geodezja i kartografia;
 • górnictwo i geologia inżynierska;
 • informatyka;
 • inżynieria chemiczna;
 • inżynieria materiałowa;
 • inżynieria środowiska;
 • inżynieria produkcji;
 • mechanika;
 • metalurgia;
 • technologia chemiczna;
 • telekomunikacja;
 • transport;
 • włókiennictwo
 • oraz dodatkowo energetyka.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła definicję pracownika, tj, osoby, która może uczestniczyć w szkoleniach dofinansowywanych przez PARP.

Zgodnie z tą definicją pracownikiem jest:

 • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.));
 • osoba wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciel pełniący funkcje kierownicze;
 • wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niej korzyści finansowe.

Osoby zatrudnione tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mogą korzystać ze szkoleń w ramach projektu.

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Dotyczy przedsiębiorstw samodzielnych. Nie dotyczy przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich.
[Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)]

Pierwszy etap rekrutacji

A. Przesłanie wypełnionego Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego.

Formularz wstępny dostępny jest w formacie PDF do pobrania na stronie internetowej (należy go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura projektu) lub w wersji elektronicznej on-line do wypełnienia bezpośrednio na stronie projektu.

Wstępny Formularz Zgłoszeniowy można przesyłać od 23.11.2011 r. 


B. Złożenie w Biurze projektu: podpisanego Regulaminu udziału w projekcie wraz z załącznikami.

 • Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa.
 • Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa.
 • Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Oświadczenie o obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych oraz (jeśli dotyczy) poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych.
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat, tj. jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat  podatkowych lub oświadczenie o jej nie otrzymaniu.
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej – EDG/zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki z KRS/wpis do EDG/CEIDG poszczególnych wspólników).
 • Oświadczenie Przedsiębiorstwa o niespełnianiu przesłanek  wykluczających z otrzymania wsparcia.
 • Oświadczenie/a uczestnika/ów projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Karta/y delegowanego/ych pracownika/ów do udziału w projekcie „Kompetentni”.
 • Poświadczona/e za zgodność z oryginałem kserokopia/e świadectw/a lub dyplomu/ów potwierdzającego/ych posiadanie przez delegowanego/ych pracownika/ów wykształcenia technicznego.
 • Wzór zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • Wzór umowy szkoleniowej.

Prosimy wszystkie dokumenty wypełniać wielkimi literami!


 

Powyższe dotyczy przedsiębiorstw, które chcą uzyskać pomoc de minimis.
Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo nie chce lub nie może skorzystać z pomocy de minimis, a jest zainteresowane szkoleniami, możecie Państwo wziąć udział w projekcie na zasadzie przyznania pomocy publicznej, która wymaga wniesienia wkładu własnego.
Przedsiębiorstwa chcące wziąć udział w projekcie z pomocą publiczną proszone są o kontakt z biurem projektu.
 

 

 

Drugi etap rekrutacji

 • Podpisanie umowy szkoleniowej

Przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia będą przyjmowane w przypadku kandydatów ze wszystkich 5-ciu województw poprzez:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej projektu (Wstępne Zgłoszenie);
 • faksem;
 • e-mailem;
 • pocztą tradycyjną na adres Biura projektu ul. Narutowicza 57/4, Lublin 20-016;
 • przekazanie wersji papierowej formularza zgłoszeniowego osobiście pracownikowi zespołu projektowego;
 • osobiście w Biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/4 w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00,

Jako data złożenia formularza będzie przyjmowana data przyjęcia formularza przez pracownika zespołu projektowego lub data wpływu zgłoszenia do biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne m. in.:

 • na stronie internetowej projektu,
 • podczas spotkań informacyjnych w przedsiębiorstwach,
 • w Biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/4 w Lublinie

Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty, zgodnie z zasadą równości szans/płci (z uwzględnieniem założonych do osiągnięcia wskaźników).
Kwalifikacji na poszczególne szkolenia dokonuje Komisja Rekrutacyjna (min. 2 członków zespołu projektowego) na podstawie:

 • kryteriów formalnych (poprawność zgłoszeń) oraz
 • kryteria pierwszeństwa na wszystkie szkolenia:
  • status- mikro przedsiębiorstwo – 2 pkt.
  • status- małe przedsiębiorstwo - 1 pkt.

Ponadto na szkolenia nr 7 (Zarządzanie personelem) , 8 (Doskonalenie umiejętności menadżerskich) 9 (Motywowanie pracowników) będzie stosowane dodatkowe kryterium pierwszeństwa:

 • osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed pozostałymi pracownikami - 1 pkt.

Podczas procesu kwalifikacji do projektu łącznie za spełnienie kryteriów rekrutacyjnych kandydat będzie mógł otrzymać maksymalnie 2 pkt. (dotyczy szkoleń od 1 do 6) lub maks. 3 pkt. (dotyczy szkoleń 7,8,9).

W przypadku takiej samej liczby punktów pod uwagę będzie brana data zgłoszenia.
Z wyników kwalifikacji sporządzony zostanie protokół wraz załącznikami (Listy Podstawowe oraz Listy Rezerwowe).

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Z jednego przedsiębiorstwa może pochodzić max. 15 % uczestników, tj. max. 30 osób.

Z jednego województwa może pochodzić max 50% uczestników, tj. max 100 osób.

  

Kapitał Ludzki PARP Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +