Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Kompetentni

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2012-02-29 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym - 29 lutego 2012 r. dobiega końca realizacja projektu „Kompetentni”. W ramach projektu zrealizowaliśmy ...

więcej +

aktualnosci2012-02-23 | Relacja z konferencji podsumowującej projekt „Kompetentni”

Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2012 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Kompetentni”. Na ...

więcej +

aktualnosci2012-02-13 | Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Skutecznego zarządzania personelem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek i uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Skutecznego zarządzania personelem". Projekt ...

więcej +

aktualnosci2012-02-13 | Egzamin i zakończenie zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczne zarządzanie personelem”

Informujemy, że w dniu 10.02.2012 r. (piątek) uczestniczki i uczestnicy zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczne zarządzanie personelem” przystąpili do egzaminu podsumowującego ...

więcej +

aktualnosci2012-02-13 | Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Obsługi programu Corel”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek i uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Obsługi programu Corel". Projekt ...

więcej +

aktualnosci2012-02-09 | Konferencja podsumowująca projekt „Kompetentni”

Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu „Kompetentni”. Konferencja odbędzie się 22 lutego 2012 r. (środa) w Hotelu Victoria w Lublinie. Na konferencję zapraszamy ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Rekrutacja

Rekrutacja na szkolenia została zakończona.

Projekt skierowany jest do:

 • przedsiębiorstw niekorzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL
 • przedsiębiorstwa muszą posiadać jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie woj. lubelskiego
 • beneficjentów pomocy lub pracowników beneficjentów pomocy

Wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach 8.1.1 i 8.1.2 PO KL

http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/275/

(Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo znajduje się na wyżej zamieszczonej liście oznacza to, iż nie mogą Państwo wziąć udziału w projekcie "Kompetentni")

Beneficjent pomocy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa), bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.

Pracownikiem jest:

 • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę [art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))],
 • właściciel, pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Dotyczy przedsiębiorstw samodzielnych. Nie dotyczy przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich.

[Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)]

Pierwszy etap rekrutacji 

Wstępnego zgłoszenia należy dokonać poprzez FORMULARZ WSTĘPNY.

Formularz wstępny dostępny jest w formacie PDF do pobrania na stronie internetowej (należy go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura projektu) lub w wersji elektronicznej on-line do wypełnienia bezpośrednio na stronie projektu.

 • pobierz formularz
 • formularz on-line

Uwaga: W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uchylony zostaje zakaz udzielania i wypłacania pomocy de minimis przedsiębiorcom, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję o zwrocie pomocy.

Z uwagi na zaawansowane stadium rekrutacji, dokumenty zgłoszeniowe do projektu "Kompetentni" nie uwzględniają powyższej zmiany. Odpowiednie zapisy, objęte zmianami we wzmiankowanym rozporządzeniu, uważa się za niebyłe. 

Drugi etap rekrutacji

     Drugi etap rekrutacji obejmuje:   

Złożenie w Biurze projektu: podpisanego Regulaminu udziału w projekcie wraz z załącznikami.

 • Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa.
 • Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa.
 •  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 •  Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych oraz (jeśli dotyczy) poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych.
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3 kolejnych lat, tj. jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat budżetowych lub oświadczenie o jej nie otrzymaniu.
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej – EDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki z KRS/wpis do EDG poszczególnych wspólników).

 

Prosimy wszystkie dokumenty wypełniać wielkimi literami!

 • DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Trzeci etap rekrutacji

 • Podpisanie umowy wewnątrzprojektowej

 

Kryteria rekrutacyjne:

 • niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb przedsiębiorstwa (brak kwalifikacji z danego zakresu),
 • brak wiedzy i umiejętności z danego zakresu,
 • znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (szkolenia Bloku B nr 2 i 3) tj. Obsługa programu Corel, Kadry i Płace z Symfonią

 

Zgłoszenia można składać:

 • osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00,
 • podczas organizowanych spotkań informacyjnych,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”; ul. Narutowicza 57/6; 20-016 Lublin (decyduje data wpływyu dokumentów do Biura Projektu),

Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty, zgodnie z zasadą równości szans/płci (z uwzględnieniem założonych do osiągnięcia wskaźników).

Komisja Rekrutacyjna złożona z 3 członków zespołu projektowego dokona kwalifikacji uczestników na poszczególne szkolenia na podstawie kryteriów formalnych.

Kryteria formalne:

 • złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego, kompletnego i podpisanego zgłoszenia,
 • data złożenia kompletnych i poprawnych dokumentów rekrutacyjnych.

Lista Podstawowa i Rezerwowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu oraz będzie dostępna do wglądu w Biurze Projektu.
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu, na stronie internetowej www.ffi.org.pl oraz podczas spotkań informacyjnych.

Z zakwalifikowanymi przedsiębiorstwami podpisane zostaną umowy wewnątrzprojektowe.

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej:

Komisja Rekrutacyjna 15-16.06.2011 r. - Lista podstawowa

Komisja Rekrutacyjna 20.06.2011 r. - Lista podstawowa

Komisja Rekrutacyjna 29.06.2011 - Lista podstawowa

Komisja Rekrutacyjna 06.07.2011 - Lista podstawowa

Komisja Rekrutacyjna 15 i 18.07.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 27.07.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 02.08.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 17.08.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 24.08.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 31.08.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 09.09.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 22.09.2011 - List podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 29.09.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 19.10.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 25.10.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa - uzupełniająca

Komisja Rekrutacyjna 03.11.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 09.11.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 23.11.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna Uzupełniająca 23.11.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna Uzupełniająca 28.11.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna Uzupełniająca 30.11.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 01.12.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna Uzupełniająca 12.12.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 13.12.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa 

Komisja Rekrutacyjna 15.12.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 22.12.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 29.12.2011 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 04.01.2012 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna Uzupełniająca 10.01.2012 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna 11.01.2012 - Lista podstawowa i rezerwowa

Komisja Rekrutacyjna Uzupełniająca 16.01.2012 - Lista podstawowa i rezerwowa

Wszelkie informacje pod numerami telefonu: 81 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 oraz +48 502 267 743

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +