Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Kompetentni

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2012-02-29 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym - 29 lutego 2012 r. dobiega końca realizacja projektu „Kompetentni”. W ramach projektu zrealizowaliśmy ...

więcej +

aktualnosci2012-02-23 | Relacja z konferencji podsumowującej projekt „Kompetentni”

Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2012 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Kompetentni”. Na ...

więcej +

aktualnosci2012-02-13 | Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Skutecznego zarządzania personelem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek i uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Skutecznego zarządzania personelem". Projekt ...

więcej +

aktualnosci2012-02-13 | Egzamin i zakończenie zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczne zarządzanie personelem”

Informujemy, że w dniu 10.02.2012 r. (piątek) uczestniczki i uczestnicy zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczne zarządzanie personelem” przystąpili do egzaminu podsumowującego ...

więcej +

aktualnosci2012-02-13 | Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Obsługi programu Corel”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek i uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Obsługi programu Corel". Projekt ...

więcej +

aktualnosci2012-02-09 | Konferencja podsumowująca projekt „Kompetentni”

Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu „Kompetentni”. Konferencja odbędzie się 22 lutego 2012 r. (środa) w Hotelu Victoria w Lublinie. Na konferencję zapraszamy ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Pomoc publiczna / pomoc de minimis

Ustalenie, czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe wyłącznie po zbadaniu, czy zostały spełnione jednocześnie wszystkie cztery przesłanki występowania pomocy publicznej (tzw. test pomocy publicznej), tj. gdy wsparcie:

 • jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych;
 • jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;
 • ma charakter selektywny;
 • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Pomoc publiczna w ramach PO KL udzielana jest w ramach wyłączeń blokowych oraz jako pomoc de minimis.

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach wyłączeń blokowych zostały uregulowane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), zwanego w dalszej części dokumentu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008, natomiast zasady udzielania pomocy de minimis podlegają regulacji Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis.

Beneficjentem pomocy publicznej może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.

Za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku.

Przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe ale również stowarzyszenie, fundacja, czy nawet organ administracji publicznej oraz prowadzi działalność gospodarczą. Istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie przez niego działalności polegającej na sprzedaży dóbr i usług.

Beneficjent pomocy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. [art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99)]

Przyznanie pomocy publicznej obwarowane jest licznymi ograniczeniami ze względu na podmiot, który pomoc ma otrzymać (jego sytuację), przedmiot działalności bądź branżę w jakiej działa oraz limity kwotowe.

Możliwość udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcy zależy od

 • w przypadku pomocy określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 – dotychczas otrzymanej pomocy, sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, wielkości przedsiębiorstwa oraz sektora, w jakim realizowany ma być projekt, na który udzielona zostanie dotacja;
 • w przypadku pomocy de minimis – wysokości uzyskanej dotychczas pomocy de minimis,sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz sektora, w jakim realizowany ma być projekt, na który udzielona zostanie dotacja.

Wielkość przedsiębiorstwa

Kwalifikacja przedsiębiorstwa do konkretnej grupy zależy od następujących zmiennych:

 1. liczby osób zatrudnionych
 2. wielkości rocznego obrotu lub całkowitego rocznego bilansu
 3. powiązań kapitałowych/ niezależności

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

[Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)]

Duże przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

Uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. W przypadku nowo powstałego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, dane do badania należy wprowadzić z dokonanego w trakcie roku obrachunkowego oszacowania.

Przedsiębiorstwa, w których udziały posiadają inne podmioty gospodarcze

Kompletując dane przedsiębiorstwa, konieczne jest ustalenie czy jest ono przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim czy związanym. W tym celu trzeba ustalić relację związku z innymi przedsiębiorstwami. W zależności od tych relacji należy dodać niektóre lub wszystkie dane przedsiębiorstw będących w związku.
Przedsiębiorstwo niezależne:
 1. w pełni samodzieln, tj, nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
 2. posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwo może zostać zakwalifikowane jako niezależne jeśli więcej niż 25% kapitału lub głosów jest w posiadaniu poniższych inwestorów: publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, anioły biznesu, uniwersytety, niedochodowe ośrodki badawcze, inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju, samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000)
Przedsiębiorstwo partnerskie:
 1. posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie
 2. przedsiębiorstwo nie jest związane z innym przedsiębiorstwem (głosy jakie posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów
Przedsiębiorstwo związane:
Dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za związane, jeżeli pozostają one ze sobą w następującym związku:
 1. przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie,
 2. przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa
 3. przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie,
 4. przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.

Podmioty wykluczone z możliwości uzyskania pomocy w ramach wyłączeń blokowych.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 określa, iż pomocy w ramach wyłączeń blokowych
nie można przyznać m.in. następującym podmiotom:

a) przedsiębiorstwom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy
b) przedsiębiorstwom zagrożonym

W ramach PO KL udzielane są następujące rodzaje pomocy publicznej:

 • pomoc na subsydiowane zatrudnienia,
 • pomoc na szkolenia,
 • pomoc na doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),
 • pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,
 • pomoc de minimis,
 • pomoc publiczna na szkolenia.

Pomoc publiczna na szkolenia ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w kapitał ludzki oraz podnoszenie poziomu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 dopuszcza możliwość udzielenia pomocy publicznej na dwie kategorie szkoleń: szkolenia ogólne i specjalistyczne.

Szkolenia ogólne służą uzyskaniu uniwersalnej wiedzy i umiejętności, które mogą zostać wykorzystane zarówno u aktualnego, jak i u przyszłego pracodawcy oraz na innych polach aktywności zawodowej. Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia nie są zatem ściśle powiązane ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa i mogą zostać wykorzystane również w innych przedsiębiorstwach działających w tej samej branży lub sektorze.

Z kolei szkolenia specjalistyczne pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności, które są bezpośrednio związane z pracą wykonywaną u konkretnego pracodawcy i nie mogą zostać bezpośrednio wykorzystane przez przeszkolonego pracownika u innego pracodawcy.

W przypadku gdy pomoc udzielana jest na szkolenia specjalistyczne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć:

a) 45% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo,
b) 35% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na średnie przedsiębiorstwo,
c) 25% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na duże przedsiębiorstwo.

Z kolei gdy pomoc udzielana jest na szkolenia ogólne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć:

a) 80% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo,
b) 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na średnie przedsiębiorstwo,
c) 60% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na duże przedsiębiorstwo.

Dodatkowo, pomoc może zostać zwiększona o 10 pkt proc., jeżeli w danym szkoleniu uczestniczą pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracownicy niepełnosprawni.

Po zsumowaniu, maksymalny pułap intensywności pomocy nie może jednak przekroczyć 80% wydatków kwalifikowalnych.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia 28.12.2006). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc która nie przekracza pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przekracza powyższy pułap, do pomocy tej nie stosuje się przepisów Rozporządzenia 1998/2006, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

Przed udzieleniem pomocy de minimis Beneficjent pomocy przedstawia informacje o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis. Informacja taka składana jest przez Beneficjenta pomocy publicznej zgodnie z art. 37 ust 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym na formularzu, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Beneficjent pomocy otrzymuje zaświadczenie o udzielonej mu pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354).

Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w:

a. sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu),
b. zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE,
c. zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek),
d. sektorze węglowym.

Pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy:

e. związanej z eksportem,
f. uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych,
g. przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej
h. przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów.
 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +