Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Centrum Ekonomii Społecznej

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2010-12-31 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2010 dobiega końca realizacja projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”   W ramach projektu działało Centrum ...

więcej +

aktualnosci2010-12-27 | Dyżury doradców w Centrum Ekonomii Społecznej

Osoby fizyczne, które zgłosiły się na doradztwo indywidualne i zostały zakwalifikowane do skorzystania z usługi mogą kontaktować się telefonicznie lub przez ...

więcej +

aktualnosci2010-12-23 | Dyżury doradców w Centrum Ekonomii Społecznej

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać ze wsparcia w ramach usług prawnych, księgowych i marketingowych. W poniedziałek (27.12.2010) w godzinach od 15:00 ...

więcej +

aktualnosci2010-12-20 | Dyżury doradców w ramach Centrum Ekonomii Społecznej

 Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych w środę ...

więcej +

aktualnosci2010-12-14 | Wyniki Komisji Rekrutacyjnych dla podmiotów ES

Uprzejmie informujemy, że dnia 13.12.2010 r. obradowała kolejna Komisja Rekrutacyjna na usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej ...

więcej +

aktualnosci2010-12-13 | Dyżury doradców w ramach projektu „Centrum Ekonomii Społecznej”

Informujemy, że podmioty ekonomii społecznej mogą telefonicznie lub przez komunikator Gadu-Gadu 2371905 korzystać ze wsparcia w ramach usług marketingowych w środę ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Partnerstwa lokalne

Wychodząc naprzeciw potrzebom tworzenia partnerstw lokalnych, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w ramach Centrum Ekonomii Społecznej pragnie wspomagać podmioty, które są zainteresowane stworzeniem partnerstwa lokalnego.

Organizacje i instytucje, które chciałyby nawiązać partnerstwo lokalne albo zasięgnąć więcej informacji na temat tworzenia partnerstw mogą zgłaszać się poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy do CES.

 

Partnerstwo lokalne – co to takiego?

Partnerstwo lokalne jest to pewnego rodzaju platforma współpracy pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi (lokalnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz obywatelami), którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności.

Niekiedy zdarza się bowiem, że pojedyncze podmioty nie są w stanie w pełni skutecznie realizować swoich pomysłów. Brakuje im odpowiednich funduszy, kadry lub zaplecza technicznego. Wówczas partnerstwo pomaga w koordynacji działań, która zapewnia ich spójność, trwałość i skuteczność. Poprzez swoje działania może również przyczynić się do budowania poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej tożsamości.

Partnerstwo może być współpracą długofalową, zmierzającą do działania na rzecz rozwoju lokalnego. Może też zostać zainicjowane do realizacji konkretnych, pojedynczych projektów. Niekiedy zdarza się bowiem, że pojedyncze podmioty nie są w stanie w pełni skutecznie realizować swoich pomysłów. Brakuje im odpowiednich funduszy, kadry lub zaplecza technicznego. Wówczas partnerstwo pomaga w koordynacji działań, która zapewnia ich spójność, trwałość i skuteczność. Poprzez swoje działania może również przyczynić się do budowania poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej tożsamości.

Partnerstwo może być współpracą długofalową, zmierzającą do działania na rzecz rozwoju lokalnego. Może też zostać zainicjowane do realizacji konkretnych, pojedynczych projektów.

Podstawowe cechy partnerstwa:

 • dobrowolność udziału uczestników,
 • partnerstwo – równość uczestników wobec siebie,
 • wspólnie ustalony przez wszystkich uczestników problem i sposoby jego rozwiązania,
 • wspólne planowanie,
 • wspólne decydowanie,
 • wspólna promocja,
 • wspólne finansowanie,
 • wspólna odpowiedzialność.
Podstawowe założenia powstania partnerstwa:
 •  zdefiniowanie wspólnych celów, dopiero po konsultacjach z lokalnymi partnerami,
 • wypracowanie celów mających charakter krótkoterminowy i długoterminowy,
 • zachowanie równowagi i zdrowego rozsądku przy definiowaniu celów do posiadanych zasobów,
 • akceptacja i zobowiązanie do współpracy od wszystkich partnerów,
 • sprecyzowany harmonogram realizowanych działań,
 • zdefiniowany system kryteriów oceny działań,
 • system monitoringu i ewaluacji.
W wielu krajach UE partnerstwa lokalne stały się jednym z ważniejszych sposobów radzenia sobie z problemami związanymi ze zjawiskiem rosnącego wykluczenia społecznego i potrzebą reintegracji społecznej tych, którzy sami nie potrafią zapewnić sobie warunków do rozwoju i utrzymania. W znacznej części partnerstwa umożliwiają reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem poprzez zastosowanie mechanizmów włączania ich w rynek pracy.

Budowanie współpracy partnerskiej daje nowe, lepsze możliwości rozwoju poprzez połączenie potencjału różnych sektorów oraz poszukiwanie metod wykorzystania ich dla wspólnych korzyści.

 
 
Charakterystyka poszczególnych sektorów:
Sektor publiczny
·         skoncentrowany na tworzeniu struktur dla przestrzegania prawa
Sektor gospodarczy
·         skoncentrowany na zyskach
·         cechuje się inwencją, produktywnością, szybkością działania
Sektor społeczny
·         skoncentrowany na wartościach
·         zajmuje się wspieraniem osób potrzebujących i wykluczonych oraz stwarzaniem możliwości rozwoju
·         cechuje się otwartością, wrażliwością, osobistym zaangażowaniem członków organizacji

Niezwykle istotne jest zapewnienie udziału w pracach partnerstwa zarówno przedstawicielom społeczności lokalnych, organizacji społecznych jak i lokalnego samorządu.

Rola samorządu lokalnego w kierowaniu partnerstwem:

 • przewodnictwo społeczności lokalnej
 • realne planowanie działań dla społeczności lokalnej
 • pełnienie roli parasola
 • zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych
 • stymulowanie lokalnych dyskusji na temat potrzeb i priorytetów
 • wypracowanie wspólnych celów

 Najważniejsze zasady, na których powinno opierać się partnerstwo to:

 • jednakowe prawa,
 • przejrzystość,
 • obopólne korzyści.

  Zasoby partnerów czyli to co każdy może wnieść:

 • materiały i fundusze,
 • pozycja prawna,
 • status,
 • kontakty, 
 • umiejętności,
 • osobowość.

 

 

 

Korzyści płynące z tworzenia partnerstw:
 
Innowacyjność
 • otwartość na nowe idee, umiejętność refleksji i dyskusji nad pomysłami,
 • chęć i potrzeba uruchamiania nowych działań lokalnych,dążenie do realizacji nowych projektów,
 • szerokie spojrzenie na zewnętrzne uwarunkowania, wymiana doświadczeń,
 • umiejętność planowaniaspołecznego, przewidywanie potencjalnych scenariuszy wydarzeń
 • elastyczność wobec zmian i wykorzystywanie szans stwarzanych przez nowe możliwości
 • akceptacja ryzyka związanego z wdrażaniem nowych pomysłów
 • tolerancja ewentualnych niepowodzeń.
Zaufanie
 • etos współpracy między sektorami i instytucjami,
 • wysoki stopień zaufania między współpracującymi organizacjami,
 • akceptacja współodpowiedzialności,
 • duma z instytucji lokalnvcych,
 • silne utożsamianie się ze środowiskiem lokalnym,
 • budowanie tożsamości,
 • odpowiedzialność za istniejące problemy,
 • potrzeba włączenia do wspólnoty wszystkich jej mieszkańców
 • brak akceptacji dla wykluczenia i marginalizacji.
Zasoby
 •  znajomość liderów lokalnych w sektorze publicznym,
 • szacunek wobec lokalnych instytucji,
 • efektywnie funkcjonujące struktury władzy samorządowej,
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania struktury władzy samorządowej oraz wzrost umiejętności i kompetencji pracowników instytucji lokalnych,
 • wysoki poziom transparentności usług i realizacji projektów,
 • dobre kontakty pomiędzy instytucjami a społecznością,
 • dobre zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach lokalnych,
 • wzrost motywacji i zaangażowania w instytucjach lokalnych i organizacjach społecznych,
 • poprawa współpracy między podmiotami gospodarczymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym.

Partnerstwa uzupełniają i wspomagają działania samorządów lokalnych i ich instytucji. Dysponują zwykle większą zdolnością do wykonywania usług społecznych. Niektóre z tych usług mogą być trudne do wykonania dla typowej administracji, ponieważ usługi społeczne wymagają między innymi specyficznego zaangażowania o charakterze nieformalnym czy nawet osobistym (dlatego łatwiej to robić organizacjom pozarządowym). Jednak samorządy albo ich jednostki – w wielu krajach UE - są ważnym składnikiem partnerstw. 

Partnerstwa dają władzom lokalnym szansę na osiągnięcie wyższej efektywności w realizowaniu projektów integracji społecznej. Sojusz administracji i organizacji społecznych pozwala przede wszystkim na zgromadzenie kompleksowej wiedzy o lokalnym środowisku, której nikt z osobna nie jest w stanie posiąść. Siłą partnerstw jest zdolność do perfekcyjnego wyczucia sytuacji i znajomość rzeczywistych problemów społeczności lokalnej. Dla władzy samorządowej partnerstwa są szansą na wzmocnienie więzi z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Partnerstwa lokalne są elementem nowoczesnego systemu zarządzania publicznego na poziomie lokalnym (wszystkie dzisiejsze modele zarządzania lokalnego kładą nacisk na partnerstwo lokalne). Są one częścią wielopoziomowego modelu działania, który łączy różne podmioty publiczne, społeczne, a nawet prywatne. Ten model łączy potencjał rządzących i potencjał różnych oddolnych grup społeczności lokalnej. Dla samorządów partnerstwa bywają także swego rodzaju „narzędziem rządzenia”, a także swoistym „centrum badań i ekspertyz” spraw lokalnych.
W Polsce nie funkcjonują partnerstwa o takim stopniu sformalizowania, jak w innych krajach UE.

Funkcjonują czasami partnerstwa instytucji gminnych czy powiatowych z organizacjami pozarządowymi, ale zwykle są one zawierane do realizacji pojedynczych projektów i zwykle z pojedynczymi organizacjami.

W Polsce funkcjonują także partnerstwa zawierane dla wykonania projektów unijnych, ale one również najczęściej nie mają większości cech lokalnego partnerstwa. Są zawierane na czas trwania projektu między pojedynczymi podmiotami publicznymi i społecznymi. 

W Polsce nie dochodzi zazwyczaj do zawierania trwałych partnerstw.
 

 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +